voorwaarden

Hieronder vind je de leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling geef je je akkoord op deze voorwaarden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Online bestellingen:

• Minimum bestelbedrag: €100,- 
• Verzendkosten (NL) zijn €5,95
• Alleen verkoop aan wederverkopers, dus GEEN particuliere verkoop.
• Betaling met ideal, creditcard of op factuur.
• Bestellingen worden binnen 2 dagen verzonden.

Service & Garantie:

• The Mouse Mansion Company BV is een groothandel en levert dus enkel aan wederverkopers. Alle leveringen vallen onder B2B leveringen en dus buiten de       
     consumentenwet.
• Het retourneren van producten is alleen mogelijk wanneer producten bij ontvangst fabrikagefouten en of defecten vertonen. Andere retouren worden niet geaccepteerd
     tenzij vooraf nadrukkelijk schriftelijk overeen gekomen.
• Wij besteden veel zorg en aandacht aan het samenstellen van uw bestelling, mocht u onverhoopt toch een verkeerd artikel ontvangen of een artikel niet geleverd krijgen
     kunt u contact opnemen met onze klantenservice via wholesale@hetmuizenhuis.nl. Wij zullen dan indien voorradig direct een nieuw product toesturen of een tegoed op uw
     account plaatsen.
• U heeft na ontvangst van uw bestelling 48 uur de tijd om eventuele schade en of tekortkomingen te melden, controleer uw bestelling bij ontvangst dus goed!
• The Mouse Mansion Company BV geeft geen garantie op artikelen welke u verkoopt aan uw klant aangezien wij dan niet meer kunnen controleren wat er met het artikel
     gebeurd is.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van The Mouse Mansion Company BV. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78492645


ALGEMEEN

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, ook op overeenkomsten ter zake de levering van diensten of de ter beschikkingstelling van zaken. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling zonodig overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als de 'afnemer'.

VRIJBLIJVEND AANBOD

Artikel 2.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al onze aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. vrijblijvend. Wij kunnen onze offertes binnen twee werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken. Wij zijn eerst gebonden door een schriftelijke bevestiging van de order van de afnemer. Wij zijn echter uitdrukkelijk bevoegd zonder orderbevestiging tot levering en uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

PRIJZEN

Artikel 3.
Onze prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend voor aflevering af magazijn. Als prijs geldt hetgeen met afnemer is overeengekomen met dien verstande dat bijzondere, tussentijdse wijzigingen van de kostprijsfactoren aan afnemer kunnen worden doorberekend. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aangemerkt: een verhoging van de prijs van het product op de wereld-en/of Nederlandse markt van meer dan zeven procent; wijzigingen van de koers van vreemde valuta ten opzichte van de Euro van meer dan tien % verhoging van omzetbelasting douanerechten, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen en andere door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten en overige collectieve afdrachten.

LEVERTIJD

Artikel 4.4.1
De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld,

4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening ongestoord transport en tijdige levering door onze toeleveranciers, zodanig dat wij in staat zijn om de levertijd aan te houden,

4.3 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.

4.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet na te komen.

4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die afnemer bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig of voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen,

LEVERING

Artikel 5
.Wij hebben het recht om ineens verkochte goederen of een ineens afgeroepen hoeveelheid goederen, in gedeelten af te leveren.

Artikel 6.
Verzending van de bestelde zaken geschiedt op een door ons te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Niet geaccepteerde bestellingen worden door ons voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen, waarbij wij tevens recht hebben op onmiddellijke betaling door afnemer van het volledige bedrag.

Artikel 7.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt, dat de levering wordt geacht te geschieden af ons magazijn te Amsterdam, zodat het risico voor afnemer is vanaf het moment dat de goederen ons magazijn hebben verlaten.

Artikel 8.
Dadelijk nadat de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander te onzer beoordeling, als geleverd gelden in de zin van artikel 7 draagt afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor afnemer of voor derden mocht ontstaan onverminderd het gestelde in art 6.

BRUIKLEEN/HUUR

Artikel 9.
Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Emballage, die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve ons eigendom. Tenzij anders is overeengekomen, zal afnemer deze emballage binnen één maand in ongeschonden staat franco aan ons retourneren op een door ons op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet afnemer ons de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden.

Artikel 10.10.1
Alle door ons in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door ons geleverde producten,10.2 Direct bij of na aflevering dient afnemer zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 12.1 is van overeenkomstige toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID

10.3
Afnemer is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties deugdelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige. Alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van afnemer.

10.4
Indien afnemer in strijd handelt met zijn verplichtingen) voortvloeiende uit artikel 10.2 en/of 10.3 hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is afnemer verplicht om de ter beschikking gestelde materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan ons ter beschikking te stellen op een door ons op te geven plaats, onverminderd ons recht op schadevergoeding

Artikel 11

11.1
Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van de door ons geleverde producten, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.

11.2
Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen tenzij afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde

11.3
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van onze werknemers, dan wel van andere personen die door ons of namens ons zijn betrokken bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van onze vennootschap of als leidinggevende functionarissen, en koper tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.

11.4
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door ons geleverde producten, ten beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door ons geleverde product, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

11.5.
Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid onzerzijds altijd beperkt tot: a het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie;b -bij levering in termijnen- het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan de waarde van de desbetreffende prestatie; c het bedrag dat door verzekering wordt gedekt indien en voor zover wij tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a. of b..

KEURING/KLACHTEN

Artikel 12.

12.1
Door ons geleverde nieuwe goederen, alsmede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie.

12.2
Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van afnemer over de levering, inclusief klachten over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke controle terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht dagen na de aflevering, respectievelijk binnen acht dagen nadat de goederen ter beschikking van afnemer zijn gesteld, Indien afnemer binnen genoemde termijn van acht dagen geen schriftelijke klacht heeft ingediend, geldt het door ons geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard, en vervalt onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken.

12.3
Indien een klacht van afnemer gegrond wordt bevonden zijn wij bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

BETALING

Artikel 13.
In afwijking van hetgeen omtrent betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 14.
Betaling moet plaats vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur worden vermeld. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommade of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Artikel 15.
Afnemer zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op ons pretendeert. Evenmin zal afnemer op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

ELEKTRONISCHE BETALING

Artikel 16.
Bij betaling per debit-card of credit-card staat afnemer er voor in dat hij over voldoende saldi beschikt Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is afnemer verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, Wij hebben het recht goederen van afnemer terug te houden, totdat volledige betaling plaats vindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.

GEVOLGEN VAN NIET TIJDIGE BETALING

Artikel 17.
Indien afnemer meerdere financiële verplichtingen jegens ons heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen - bij verzuim van afnemer ten aanzien van één van onze vorderingen - al onze andere vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd onze rechten op grond van artikel 13.

Artikel 18.

18.1
Bij niet of niet tijdige betaling wordt onze vordering verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Indien dit incassotarief wordt gewijzigd, worden de incassokosten met inachtneming van die wijziging berekend.

18.2
Voorts is afnemer over de openstaande vordering actuele vertragingsrente verschuldigd met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

FAILLISSEMENT

Artikel 19.
In geval van (voorlopige) surséance van betaling of Faillissement van afnemer, dan wel stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zullen al onze overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij de afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende is zekergesteld, een en ander onverminderd alle andere ons toekomende rechten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD / PANDRECHT

Artikel 20.

20.1
De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde zaken, gaat eerst op afnemer over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.

20.2
Indien wij in het kader van de levering tevens door afnemer te vergoeden werkzaamheden hebben verricht, duurt ons eigendomsvoorbehoud voort totdat afnemer ook de desbetreffende vergoeding volledig heeft voldaan.

20.3
Ons eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die wij op afnemer verkrijgen wegens te kort schieten door afnemer in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

20.4
Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, is het afnemer niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van gewone bedrijfsuitoefening van afnemer.

20.5
Indien afnemer te kort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze verder rechten jegens afnemer.

Artikel 21.
Bij niet-tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, is de afnemer verplicht om, in geval de door ons geleverde goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, op eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan ons te verpanden tot zekerheid van al hetgeen wij nog van afnemer te vorderen hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt afnemer reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra afnemer in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. Afnemer is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op ons eerste daartoe strekkende verzoek onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door ons geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien afnemer na sommatie onzerzijds in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van onze openstaande vordering op afnemer, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van onze openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van afnemer voortduurt, onverminderd ons recht om daarnaast nakoming te vorderen.

OVERMACHT

Artikel 22.

22.1
Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enig schadevergoeding verplicht zijn.

22.2
Indien wij gebruik maken van de in artikel 22.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na ons beroep op opschorting plaats vinden.

22.3
Onder de bij artikel 22.1 bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstroming, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ons niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs - te leveren.

INDEPLAATSSTELLING

Artikel 23.
Zowel ter zake de met afnemer gesloten overeenkomst als ter zake de uitvoering van die overeenkomst zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen. Afnemer geeft ons reeds nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De Indeplaatsstelling komt tot stand, zodra wij, mede namens degene die in onze plaats wordt gesteld, afnemer schriftelijk daarvan kennis te hebben gegeven.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 24.
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

BEVOEGDE RECHTER

Artikel 25.
Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de met ons gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank in het arrondissement Maastricht, tenzij de kantonrechter bevoegd is, in welk geval het geschil aanhangig zal worden gemaakt bij de kantonrechter van de woonplaats van gedaagde. Indien de rechtbank bevoegd is, kunnen wij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats of de plaats van vestiging van afnemer.

GEDEELTELIJKE NIETIGHEID/OMZETTING

Artikel 26.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht te worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt

COULANCE/GEEN RECHTSVERWERKING

Artikel 27.
Indien wij uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens afnemer geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerken wij daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.